હાઇકોર્ટ આસિસ્ટન્ટ નુ પરિણામ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો

હાઇકોર્ટ આસિસ્ટન્ટ નુ પરિણામ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો

Gujarat High Court Assistant Result 2023 | High Court Assistant Merit list Download


Gujarat High Court Assistatnt Result 2023
Gujarat High Court Assistatnt Result 2023

Gujarat High Court Assistatnt Result 2023 ગુજરાત હાઇકોર્ટ દ્વારા  આસિસ્ટન્ટની  પ્રિલિમ પરિક્ષાનું  પરિણામ જાહેર કરવામાં આવેલ છે જેમાં  કુલ   8177 ઉમેદવારોને મેઇન્સ પરિક્ષા માટે સિલેક્ટ કરવામાંંઆવેલ છે  જેનુ પરિણામ નીચે મુજબની લિંક થી જોઇ શકાશે. 


હાઇલાઇટ પોઇન્ટ આસિસ્ટન્ટ પરિણામ  2023 

ભરતી બોર્ડનુ નામ

Gujarat High Court  

જાહેરાતનુ નામ

Gujarat High Court Peon

જાહેરાત ક્રમાંક

 RC/1434/2022 [No.RC(I/LC)/1434/2022(II)]

કુલ જગ્યાઓ

1778

જગ્યાનુ નામ

Assistatnt

જાહેરાત તારીખ

8th May 2023

હાઇકોર્ટ સબ ઓર્ડિનેટ કોર્ટ  આસિસ્ટન્ટનુ પરિણામ જોવા માટે 

અહીં ક્લિક કરો 

હાઇકોર્ટ લેબર અને ઇન્ડસ્ટ્રિયલ કોર્ટના  આસિસ્ટન્ટનુ પરિણામ જોવા માટે

અહીં ક્લિક કરો 

 

ઓફીશીયલ વેબસાઇટ

https://gujarathighcourt.nic.in/

સિલેક્ટ થયેલ ઉમેદવારો માટે મેઇન્સ પરિક્ષાનો કાર્યક્રમ ટુંક સમયમાંં જાહેર કરવામાં આવશે  

Post a Comment

0 Comments

Close Menu