હાઇકોર્ટ પટાવાળાની પરિક્ષાનું પરિણામ અને ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન કાયક્રમ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો | peon resulet 2024

હાઇકોર્ટ પટાવાળાની પરિક્ષાનું પરિણામ અને ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન કાયક્રમ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો | peon resulet 2024

Gujarat High Court Peon Result 2023 for 1499 Post | High Court Peon Cut off and Merit list Download

peon ruselt 2023

peon ruselt 2023 


Gujarat High Court Peon Result 2023 ગુજરાત હાઇકોર્ટ દ્વારા  પટાવાળાનુ પરિણામ જાહેર કરવામાં આવેલ છે કુલ  1499  ખાલી જગ્યાઓ માટે જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવેલ છે જેનુ પરિણામ નીચે મુજબની લિંક થી જોઇ શકાશે. 

હાઇલાઇટ પોઇન્ટ peon ruselt 2023 

 ભરતી બોર્ડનુ નામ

Gujarat High Court  

જાહેરાતનુ નામ

Gujarat High Court Peon

જાહેરાત ક્રમાંક

 [No. RC/1434/2022(Peon)]

કુલ જગ્યાઓ

1499

જગ્યાનુ નામ

Peon

જાહેરાત તારીખ

8th May 2023

હાઇકોર્ટ પટાવાળાનુ પરિણામ જોવા માટે 

અહીં ક્લિક કરો 

ઓફીશીયલ વેબસાઇટ

https://gujarathighcourt.nic.in/

High Court Peon Document verification Date 

હાઇકોર્ટ પટાવાળા ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન કાર્યક્રમ 2023 

હાઇકોર્ટ પટાવાળા માં સિલેક્ટ થયેલ મિત્રો માટે નીચે મુજબ નો ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન નો કાર્યક્રમ જાહેર કરવામાં આવેલ છે. 


Post a Comment

0 Comments

Close Menu