પ્રાથમિક-માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા 2024 । ધોરણ 6 અને 9 ના વિદ્યાર્થીઓને મળશે શિષ્યવૃતિ, આ રીતે ભરો ઓનલાઇન ફોર્મ @seb exam

પ્રાથમિક-માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા 2024 । ધોરણ 6 અને 9 ના વિદ્યાર્થીઓને મળશે શિષ્યવૃતિ, આ રીતે ભરો ઓનલાઇન ફોર્મ @seb exam

પ્રાથમિક માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા 2024 | SEB PSE SSE Exam Notification 2024 @sebexam.org 

PRIMARY-SECONDARY  SCHOLARSHIP EXAM 2024  ગુજરાત શિક્ષણ શિષ્યવૃતિ  પરીક્ષા 2024

ગુજરાત શિક્ષણ શિષ્યવૃતિ પરીક્ષા
શિષ્યવૃતિ પરિક્ષા 2024 


 પ્રાથમિક –માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃતિ  પરીક્ષા 2024 : નમસ્તે વિધાર્થી મિત્રો ! જો તમે ધોરણ :    અથવા ધોરણ : ૮  માં અભ્યાસ કરો છો . તમે જો શિષ્યવૃતિનું ફોર્મ ભરવા ઇચ્છુક છો તો ગુજરાત રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ ગાંધીનગર, ગુજરાત  દ્વારા પ્રાથમિક –માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃતિ  પરીક્ષા માં ફોર્મ ભરવાની જાહેરાત થઇ ચુકી છે    પ્રાથમિક અને માધ્યમિક પરીક્ષા ના ફોર્મ તારીખ 01 /03/2024  થી 11/03/2024 સુધી ઓનલાઇન ફોર્મ ભરી શકાશે. તેમજ તા.28/04/2024 ના રોજ પરિક્ષા લેવામાં આવશે. PRIMARY-SECONDARY  SCHOLARSHIP EXAM 2024 ની સંપુર્ણ માહિતી આ આર્ટિકલમાં આપેલ છે.

  પ્રાથમિક માધ્યમિક શિષ્યવૃતિ હાઇલાઇટ પોઇન્ટ 

  યોજનાનુ નામ

  પ્રાથમિક માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃતિ પરીક્ષા

  ફોર્મ ભરવાની તારીખ

  01-3-2024 થી 11-3-2024

  પરીક્ષા તારીખ

  28-4-2024

  ઓફીસીયલ વેબસાઇટ

  www.sebexam.org

  પરીક્ષા ફી

  ૫૦ રૂપીયા

  પ્રાથમિક શિષ્યવૃતિ પરીક્ષા

  જે વિદ્યાર્થી ચાલુ શૈક્ષણિક વર્ષમાં ધોરણ- ૬  માં સરકારી પ્રાથમિક શાળાઓ, લોકલ બોડી શાળાઓમાં (જિલ્લા પંચાયત/મહાનગરપાલિકા/નગરપાલિકાની શાળા) ગ્રાન્ટેડ પ્રાથમિક તથા નોન ગ્રાન્ટેડ પ્રાથમિક શાળાઓમાં અભ્યાસ કરતા હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓ પ્રાથમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા આપી શકશે.
  ધોરણ-૫માં ઓછામાં ઓછા ૫૦% ગુણ કે સમકક્ષ ગ્રેડ મેળવેલ હોવો જોઇએ.

  ·        અભ્યાસક્રમ: પ્રાથમિક શિષ્યવૃતિ પરીક્ષા માટે ધોરણ 1 થી 5 સુધીનો અભ્યાસક્રમ હોય છે.

  ·        પરીક્ષા ફી; પ્રાથમિક શિષ્યવૃતિ પરીક્ષા માટે અરજી ફી રૂ.50 હોય છે.

  ·        પરીક્ષા પેપર: આ પરીક્ષા માટે કુલ 200 ગુણનુ પ્રશ્ન પેપર હોય છે. અને તેના જવાબો લખવા માટે 3 કલાકનો સમય હોય છે. પરીક્ષા નુ માધ્યમ ગુજરાતી હોય છે.

  આ પણ વાંચો: NMMS શિષ્યવૃતિ યોજના: આ યોજના મા મળે છે રૂ 48000 ની શિષ્યવૃતિ, ધોરણ 8 મા ભણતા વિદ્યાર્થી કરી શકે છે અરજી

  માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા

  જે વિદ્યાર્થી ચાલુ શૈક્ષણિક વર્ષમાં ધોરણ-૯ માં સરકારી માધ્યમિક શાળાઓ, લોકલ બોડી શાળાઓમાં, ગ્રાન્ટેડ માધ્યમિક તથા નોન ગ્રાન્ટેડ માધ્યમિક શાળાઓમાં અભ્યાસ કરતા હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓ માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા આપી શકશે.
  ધોરણ- ૮ માં ઓછામાં ઓછા ૫૦% ગુણ કે સમકક્ષ ગ્રેડ મેળવેલ હોવો જોઇએ.

  ·        અભ્યાસક્રમ: માધ્યમિક શિષ્યવૃતિ પરીક્ષા માટે ધોરણ 6 થી 8 સુધીનો અભ્યાસક્રમ હોય છે.

  ·        પરીક્ષા ફી; માધ્યમિક શિષ્યવૃતિ પરીક્ષા માટે અરજી ફી રૂ.50 હોય છે.

  ·        પરીક્ષા પેપર: આ પરીક્ષા માટે કુલ 200 ગુણનુ પ્રશ્ન પેપર હોય છે. અને તેના જ્વાબો લખવા માટે 3 કલાકનો સમય હોય છે. પરીક્ષા નુ માધ્યમ ગુજરાતી હોય છે.

  ઓનલાઇન ફોર્મ

  ·        સમગ્ર ફોર્મ અંગ્રેજીમાં ભરવાનું રહેશે. સૌ પ્રથમ www.sebexam.org પર જવું.

  ·        ‘Apply online’ઉપરClick કરવું.

  ·        પ્રાથમિક શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા (ધોરણ-૬) અથવા “માધ્યમિક શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા (ધોરણ-૯)”સામે Apply Now પર Click કરવું.

  ·        Apply Now પર Click કરવાથી Application Format દેખાશે. Application Format માં સૌ પ્રથમ માગવામાં આવેલ તમામ માહિતી ભરવાની રહેશે.

  ·        વિદ્યાર્થીની વિગતો U-DISE Number ના આધારે ભરવાની રહેશે.

  ·        શાળાની વિગતો માટે શાળાના DISE Number ના આધારે ભરવાની રહેશે.

  ·        પ્રાથમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા (ધોરણ-૬) માટે ધોરણ-૫નું પરિણામ અને “માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા (ધોરણ-૯)” માટે ધોરણ-૮ના પરિણામના આધારે પરિણામની વિગતો ભરવાની રહેશે.

  ·        અહી બાંહેધરી પત્રક વાંચી ટીક કરવાનું રહેશે.

  ·        હવે Save પર Click કરવાથી તમારો Data Save થશે. અહીં ઉમેદવારનો Application Number Generate થશે. જે ઉમેદવારે સાચવીને રાખવાનો રહેશે.

  ·        Confirm Application પર Click કરો.અહીં તમારો Application Number Type કરો અને તમારી Birth Date Type કરો ત્યારબાદ Submit પર Click કરો.

  ·        જો અરજી સુધારવાની જરૂર ન જણાય તો જ Confirm પર Click કરવું. Confirm પર Click કરવાથી ઉમેદવારની અરજીનો બોર્ડમાં online સ્વીકાર થશે તથા તે બાદ જ માન્ય ગણાશે.
  હવે Print Application/Fee Challan પર Click કરવું. અહીં તમારો Confirmation Number Type કરો અને તમારી Birth Date Type કરો. ત્યારબાદ Submit પર Click કરો.
  અરજી પત્રકની પ્રિન્ટ કાઢી લેવી.(પ્રિન્ટની જરૂરિયાત હોય અને વ્યવસ્થા હોય તો પ્રિન્ટ કાઢવી અન્યથા સ્ક્રીનનો ફોટો લઈ લેવો.)


  અગત્યની લીંક

  શિષ્યવૃતિ પરીક્ષા નોટીફીકેશન

  અહિં ક્લીક કરો

  ઓનલાઇન અરજી કરવા માટે 

  અહિં ક્લીક કરો

  હોમ પેજ

  અહિં ક્લીક કરો

  વધુ અપડેટ માટે whatsapp ગ્રુપ જોઇન કરો

  અહિં ક્લીક કરો

   

  ગુજરાત શિક્ષણ શિષ્યવૃતિ પરીક્ષા અભ્યાસક્રમ । SEB PSE SSE Exam Syllabus

  ·        પ્રાથમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃતિ પરીક્ષા  માટેનો અભ્યાસક્રમ (SYLLABUS) :  ધોરણ 1 થી 5 સુધીનો રહેશે .

  ·        માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃતિ  પરીક્ષા માટેનો અભ્યાસક્રમ (SYLLABUS)ધોરણ6 થી 8 સુધીનો રહેશે .

  ·        પ્રાથમિક –માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃતિ  પરીક્ષા: 2024 બંને પરીક્ષાનું માધ્યમ ગુજરાતી ભાષા રહેશે 

  પ્રાથમિક માધ્યમિક શિષ્યવૃતિ પ્રશ્નપત્રનું માળખું (ઢાંચો ) :

  કસોટીનો પ્રકાર

  પ્રશ્નો

  ગુણ

  સમય

  ભાષા અને સામાન્યજ્ઞાન

  100

  100

  ૧૮૦ મિનિટ

  ગણિત અને વિજ્ઞાન

  100

  100

  કોલ લેટર :    વિધાર્થી મિત્રો પ્રાથમિક –માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃતિ  પરીક્ષા:2024 માટેનાકોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો 


   આ પણ વાંચો 
  PSE QUESTION PAPER PDF GUJARATI


  પ્રાથમિક માધ્યમિક શિષ્યવૃત્તિ ના અગાઉ લેવાયેલ પેપર નીચે આપેલ છે જેનો ઉપયોગ તૈયારી માટે કરી શકો છો 


  પ્રશ્ન પત્ર | PSE Exam Old Question Paper And Answer Pdf Download Here

  PSE 2020 Paper (17/10/2021)

  મિત્રો આશા રાખું છું કે ઉપરની માહિતી  આપને ઉપયોગી નીવડી હશે  આ માહિતી અન્ય મિત્રો ને શેર કરવા વિનંતી જેથી કરીને તેઓને આનો લાભ મળી શકે 

  Post a Comment

  0 Comments

  Close Menu