એકલવ્ય મોડેલ રેસિડેન્સિયલ સ્કૂલ માં ધોરણ 6 માં પ્રવેશ-2024-25 । ધોરણ ૬ માં એકલવ્ય મોડેલ સ્કુલમાં પ્રવેશ અંગેની સંપુર્ણ માહિતિ મેળવવા માટે અહીં ક્લિક કરો

એકલવ્ય મોડેલ રેસિડેન્સિયલ સ્કૂલ માં ધોરણ 6 માં પ્રવેશ-2024-25 । ધોરણ ૬ માં એકલવ્ય મોડેલ સ્કુલમાં પ્રવેશ અંગેની સંપુર્ણ માહિતિ મેળવવા માટે અહીં ક્લિક કરો

એકલવ્ય મોડેલ રેસિડેન્સિયલ સ્કૂલ માં ધોરણ 6 માં પ્રવેશ-2024-25 | eklavya model school Admission 2024 

Eklavya school admission 2024 25
Eklavya school admission 2024 25
એકલવ્ય મોડેલ રેસિડેન્સિયલ સ્કૂલ પ્રવેશ 2024-25 

ગુજરાત સરકાર અને આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ  દ્વારા  રાજ્યમાં આવેલ આદિજાતિ બાળકોને ઉચ્ચ ગુણવત્તાસભર શિક્ષણ સાથે સારા આવાસ અને ભોજનની સુવિધા મળી રહે તેવા ઉચ્ચ હેતુસર એકલવ્ય મોડેલ રેસીડેન્શીયલ સ્કૂલો  અમલ માં છે. આ શાળાઓમાં  ધોરણ -૬ થી ધોરણ -૧૨ સુધીના અભ્યાસની સુવિધા ઉપલ્બ્ધ  છે . આ  શાળામાં કોમ્પ્યુટર શિક્ષણરમતગમત ચિત્રકલા શિક્ષણ લાયબ્રેરી વિગેરેની સુવિધા વિના મુલ્યે પુરી પાડવામાં આવતી હોય છે. એકલવ્ય મોડેલ રેસીડેન્શીયલ સ્કૂલોમાં ધોરણ -૬ માં પ્રવેશ માટે ફોર્મ ભરવામાં આવે છે.  આ યોજનામાં પ્રવેશ મેળવવા માટે પ્રવેશ પરિક્ષા લેવામાં આવે છે તેમાં મેરિટ માં સમાવેશ થનાર વિધાર્થીને એકલવ્ય મોડેલ રેસીડેન્શીયલ સ્કુલ માં પ્રવેશ આપવામાં આવે છે. આ આર્ટિકલ માં આ બાબતે સંપુર્ણ માહિતિ મેળવીશું.

  એકલવ્ય રેસીડેન્સીયલ સ્કુલમાં પ્રવેશ અંગેની પાત્રતા  :

  · વિદ્યાર્થી વિદ્યાર્થીનીઓ અનુસૂચિત જનજાતિ ( ST ) હોવા જોઈએ.

  · પ્રવેશ સમયે વિદ્યાર્થીઓની ઉંમર ૧૦ થી ૧૩ વર્ષની હોવી જોઈએ. (ઓછામાં ઓછી ૧૦ વર્ષ અને વધુમાં વધુ ૧૩ વર્ષ).

  · વિદ્યાર્થી વિદ્યાર્થીની હાલ સરકારી શાળા આશ્રમશાળા અથવા માન્ય ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ શાળાઓ સરકાર માન્ય (શિક્ષણ વિભાગની યાદી મુજબ) અને સી.બી.એસ.ઈ. માન્ય , NIOS OBE Program – લેવલ નું પ્રમાણપત્ર અથવા આર.ટી.ઈ. એક્ટ ૨૦૦૯ ના ચેપ્ટર- ૨ મુજબ – શાળાઓમાં ધોરણ -૫ માં અભ્યાસ કરતા હોવા જોઈએ અને પ્રવેશ મેળવતી વખતે ધોરણ -૫ પાસ કરેલ હોવું જોઈએ.

  · આદિજાતિ% સુધી પ્રવેશ માટે અગ્રિમતા આપવામાં આવશે.

  · વિમુક્ત/વિચ વિસ્તારના આદિમ જુથના બાળકો અને હળપતી બાળકો માટે કુલ બેઠકના ૫રતી/અર્ધ વિચરતી જાતિના બાળકોવિદ્યાર્થી જેના માતા પિતા ડાબેરી ઉગ્રવાદ/બળવો/કોવીડના કારણોસર મૃત્યુ પામેલ હોયવિધવા માતાના બાળકોદિવ્યાંગ માતા – પિતાના બાળકોઅનાથ (માતા-પિતા બન્ને હયાત ન હોય તેવા ) વિદ્યાર્થીઓ માટે ૧૦% સુધી પ્રવેશ માટે અગ્રિમતા આપવામાં આવશે. દિવ્યાંગ બાળકો માટે કુલ બેઠકના ૩% સુધી પ્રવેશ માટે અગ્રિમતા આપવામાં આવશે . (પ્રવેશ સમયે લાગુ પડતા જરૂરી પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાના રહેશે.)

  આ પણ વાંચો   પ્રાથમિક માધ્યમિક શિષ્યવૃતિ યોજના  ધોરણ ૬ અને ૯ માંંઅભ્યાસ કરતા વિધાર્થીઓને મળશે શિષ્યવૃતિ નો લાભ  આ યોજનાની માહિતિ માટે અહીં ક્લિક કરો  

   એકલવ્ય મોડેલ સ્કુલ માં પ્રવેશપરિક્ષાના અરજી ફોર્મ  લેવાના / મેળવવાના સ્થળો :

  સબંધિત ગામની પ્રાથમિક શાળા

  તમામ એકલવ્ય મોડેલ રેસીડેન્શીયલ સ્કૂલ

  તમામ ગ્રામ પંચાયત

  તમામ આદર્શ નિવાસી શાળાઓ/આશ્રમ શાળાઓ

  તમામ જી.એલ.આર.એસ./મોડેલ સ્કૂલો

  પ્રાયોજના વહીવટદારશ્રી અને મદદનિશ કમિશ્નરશ્રીની કચેરીઓ

  સરકારી પ્રાથમિક શાળાઓ

  તમામ પરીક્ષા કેન્દ્રો તેમજ જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીની કચેરી

  વેબસાઇટ

   www.eklavya-education.gujarat.gov.in

  પ્રવેશ અરજીપત્ર જમા કરાવવાના સ્થળો :

  · અરજીપત્ર ભરીને જે પરીક્ષાકેન્દ્ર ઉપર પરીક્ષા આપવાની હોય તે પરીક્ષા કેન્દ્રમાં રૂબરૂ અથવા ટપાલથી જમા કરાવવાનું રહેશે.અને તે જ સ્થળેથી પરીક્ષાર્થીઓને પ્રવેશપત્ર ઈસ્યુ કરવામાં આવશે. અથવા જે પરીક્ષા કેન્દ્ર ઉપર પરીક્ષા આપવાની હોય તે પરીક્ષા કેન્દ્ર પર ટપાલથી અરજીપત્ર મોકલી શકાશે અને તે જ પરીક્ષા કેન્દ્ર પરથી ટપાલથી પ્રવેશપત્ર મોકલવામાં આવશે.આ સિવાય અન્ય જગ્યાએ અરજીપત્ર મોકલવામાં આવશે તો તે સ્વીકારવામાં આવશે નહીં.


  · પરીક્ષા દરમિયાન પાત્રતા ધરાવતા હોવાના કોઈ દસ્તાવેજી પુરાવાઓનો આગ્રહ રાખવામાં આવતો નથી . જો ઉમેદવારો પ્રવેશ માટે કસોટીના અંતે લાયક ઠરશે તો પ્રવેશ સમયે આ અંગેના આધાર પુરાવા રજૂ કરવાના રહેશે . જે ઉમેદવાર મેરીટમાં આવશે તેમને એકલવ્ય શાળાની પસંદગી માટે કાઉન્સેલીંગ માટે બોલાવવામાં આવશે તે ઉમેદવારે સંબંધિત દસ્તાવેજી પુરાવા તે સમયે રજૂ કરવાના રહેશે . જેથી ઉમેદવારને પોતે ઠરાવેલ પાત્રતા ધરાવે છે તેની ખરાઈ કરીને જ અરજી કરવા જણાવવામાં આવે છે . પ્રવેશ સમયે ઉમેદવાર પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ થયેલ હોવા છતાં જો પાત્રતા ધરાવતા નહીં હોય તો કોઈ સંજોગોમાં પ્રવેશ આપવામાં આવશે નહીં .  એકલવ્ય રેસિડેન્સિયલ મોડેલ સ્કુલની પ્રવેશ પરીક્ષા પધ્ધતિ :

  · પરીક્ષા તા.૦૧/૦૫/૨૦૨૨ ને રવિવારના રોજ યોજવામાં આવશેઅને વિદ્યાર્થીઓએ સવારે ૧૦:૩૦ કલાકે પરીક્ષા સ્થળે પહોંચી જવાનું રહેશે.

  · પરિક્ષાનો સમય સવારના ૧૧.૩૦ થી બપોરના ૧.૩૦ કલાક સુધીનો રહેશે.

  · પ્રશ્નપત્રમાં ભાષા કૌષલ્ય ક્ષમતા (અંગ્રેજીગુજરાતીહિન્દી)અંકગણિતબુધ્ધિમત્તાને લગતા વિષયોમાંથી વૈકલ્પિક પ્રશ્નો પુછવામાં આવશે.

  · પ્રશ્નપત્ર લખવા માટેનો કુલ સમય ૨:૦૦ કલાકનો રહેશે.

  · પરીક્ષા ઓ.એમ.આર. ( OMR ) પધ્ધતિથી લેવામાં આવશે.

  આ પણ વાંચો જ્ઞાન સાધના ની તૈયારી માટેનુ સાહિત્ય મેળવવા માટે અહીં ક્લિક કરો 


   એકલવ્ય રેસિડેન્સિયલ મોડેલ સ્કુલ પ્રવેશ પરિક્ષા 2024-25 અગત્યની તારીખો :

  · અરજીપત્ર મેળવવાની તારીખ ૨૮  ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૪  થી

  · અરજીપત્ર પરત આપવાની છેલ્લી તારીખ : ૨૧ – માર્ચ -૨૦૨૪ ( સાંજે ૬.૦૦ વાગ્યા સુધી )

  · પરીક્ષાની તારીખ : ૨૮ – એપ્રિલ -૨૦૨૪ (રવિવા૨)

  · પરિણામ જાહેર કરવાની તારીખ : મે ૨૦૨૪  (બીજું અઠવાડિયું )

  · Eklavya school admission form pdf 2024 pdf download

  અરજીપત્ર ભરવાની બાબતમાં જો કોઈ વિદ્યાર્થીઓને મુશ્કેલી હોય તો નીચે આપેલ જગ્યાઓએ સંપર્ક કરવો.

  · વિના મૂલ્ય હેલ્પ લાઈન નંબર – ૧૮૦૦૨૩૩૭૯૨૮

  · ગુજરાત રાજ્ય ટ્રાયબલ એજ્યુકેશન સોસાયટી ( આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ )ની વેબસાઇટ www.eklavya-education.gujarat.gov.in

  · સંબંધિત જિલ્લા પ્રાયોજના કચેરી અને નજીકની ઈ.એમ.આર.એસ./જી.એલ.આર.એસ. મોડેલ શાળા


  એકલવ્ય મોડેલ રેસિડએ સ્કુલ માં પ્રવેશ 2024-25 અગત્યની લિંક

   

  અરજી ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવા માટે

  અહીં ક્લિક કરો

  ઓફિશિયલી વેબસાઇટ

  www.eklavya-education.gujarat.gov.in

  ઓફિસિયલ જાહેરાત જોવા 

  અહીં ક્લિક કરો

  આવી વધુ માહિતિ માટે અમારા વ્હોટસેપ ગ્રુપ માં જોડાવા માટે

  અહીં ક્લિક કરો

  eklavya school admission 2024-25 gujarat

   Eklavya school admission 2024 25 gujarat pdf download

  eklavya school admission form pdf 2024

  એકલવ્ય મોડેલ રેસિડેન્સિયલ સ્કૂલ પ્રવેશ જાહેરાત 2024-25

  ઓફિસિયલ જાહેરાત જોવા અહીં ક્લિક કરો.

  ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો.

  મિત્રોઆશા રાખું છું કે આપને માહિતિ ગમી હશે જો ગમી હોય તો તેને આપના મિત્રો સુધી પહોચાડજો જેથી કરીને ધોરણ 5 માં અભ્યાસ કરતા  વિધાર્થીઓ  પ્રવેશ પરિક્ષા પાસ કરીને તેમની મનગમતી સ્કુલ માંં પ્રવેશ કરી શકે  તેમજ આ વેબસાઇટ કે લેખ માટે કોઇ સુચન હોય તો નીચે કમેન્ટ બોક્ષમાં કમેન્ટ કરીને જણાવી શકો છોવેબસાઇટની મુલાકાત લેવા બદલ ધન્યવાદ!

                         WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો                      

   આ પણ વાંચો : 

  Post a Comment

  0 Comments

  Close Menu